شاعر درد و روح و عشق درگذشت

 

 

آخرین برگ درخت افتاد

                  در حیاط خلوتِ  پاییز

                                      شادی شمشاد !!!

 

قیصر امین پور شاعر درد و روح و عشق درگذشت

 

 

برای همراهی با قیصر دوشرط لازم است

یا مثل او باشی یا مثل او شوی 

 

و قاف

  حرف آخر عشق است

       آنجایی که نام کوچک من شروع می شود